top of page
//  GEBRUIKSVOORWAARDEN

24/7

SERVICE

Bezoekers dienen rekening te houden met bepaalde regels wanneer ze onze website gebruiken. Gelieve deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen, in het bijzonder de informatie over disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen. Door gebruik te maken van deze website, verklaart u immers dat u met deze voorwaarden akkoord gaat.

Over ons

www.tiptopicb.be is een website die wordt beheerd door TIP-TOP I.C.B. NV ('Wij' of 'TIP-TOP I.C.B. NV'). TIP-TOP I.C.B. NV is geregistreerd in België onder het ondernemingsnummer 0466.269.649 en onze maatschappelijke zetel is gevestigd te Slachthuisstraat 4B, 9900 Eeklo, België.

Wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden en onze website

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen door deze pagina aan te passen. Controleer deze pagina daarom regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend zijn voor u.

Ook kunnen we onze website regelmatig bijwerken en op elk ogenblik de inhoud wijzigen.

Toegang tot onze website

We streven ernaar dat onze website voor alle gebruikers toegankelijk is, maar we kunnen niet garanderen dat onze website of de inhoud ervan altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. We kunnen onze website, geheel of gedeeltelijk, opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving indien, voor eender welke reden, onze website op een bepaald moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. 

Intellectuele eigendomsrechten

We zijn eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten m.b.t. onze website en de inhoud ervan. Deze werken worden beschermd door wetgeving en internationale verdragen inzake auteursrechten en alle rechten hieromtrent zijn voorbehouden. 

U mag een kopie afdrukken of extracten van deze website naar uw computer downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is echter niet toegestaan om enige inhoud van deze website, waaronder afbeeldingen, op uw eigen website of voor andere publieke of commerciële doeleinden te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TIP-TOP I.C.B. NV. Dit houdt in dat u geen enkel deel van onze website mag posten of verdelen tenzij u eigenaar bent van een licentie op onze producten. U mag het materiaal dat u heeft afgedrukt of gedownload, op geen enkele manier wijzigen, reconstrueren, decompileren of anderszins converteren.

U mag een link naar onze welkomstpagina vermelden, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en wettelijke manier doet en onze reputatie geen schade berokkent of er misbruik van maakt. Het is niet toegestaan om een link te vermelden op een manier die suggereert dat er door ons een samenwerking of goedkeuring werd verleend indien dit niet het geval is. 

Tenzij anders vermeld zijn alle merken die op deze website worden gebruikt, eigendom van TIP-TOP I.C.B. NV of van bedrijven die tot de TIP-TOP I.C.B. NV Group behoren.

Juistheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze website altijd up-to-date te houden, is het mogelijk dat er fouten optreden. 

Daarom geven we geen garantie, noch impliciet noch expliciet, dat de inhoud op onze website juist, volledig of up-to-date is.

U kunt er echter op rekenen dat we deze fouten zo spoedig mogelijk corrigeren zodra we hiervan kennis nemen. We raden u echter ten zeerste aan om prijzen en specificaties altijd te controleren bij een erkende TIP-TOP I.C.B. NV verdeler voordat u tot een aankoop overgaat. TIP-TOP I.C.B. NV draagt geen enkele verantwoordelijkheid indien deze gegevens niet door u zijn geverifieerd.

Aansprakelijkheidsbeperking

Niets in deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor overlijden of verwondingen veroorzaakt door onze nalatigheid, fraude of frauduleuze voorstelling of elke aansprakelijkheid die onder de geldende wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt. 

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze website up-to-date te houden, sluiten we, voor zover wettelijk toegestaan, alle voorwaarden, garanties, voorstellingen of andere bepalingen uit die, impliciet of expliciet, van toepassing zijn op onze website of de inhoud ervan.

Noch TIP-TOP I.C.B. NV noch onze partners noch personen die een bijdrage leverden aan de ontwikkeling, creatie, productie of levering van het materiaal en de informatie op deze website, is/zijn aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door uw gebruik van de site, door uw onvermogen om de site te gebruiken of door uw nalatigheid om inhoud van deze site te verifiëren.

We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van virussen, aanvallen of andere technologisch schadelijke materialen die uw hardware, software, gegevens of enig ander materiaal in uw eigendom kunnen beschadigen door uw gebruik van onze website. 

We dragen geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die aan onze website gekoppeld zijn. We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door uw gebruik van deze websites. 

Toepasselijke wetgeving

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd door het Belgische recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. 

Beleid van TIP-TOP I.C.B. NV m.b.t. ideeën en suggesties van het publiek

Wilt u een idee aan TIP-TOP I.C.B. NV voorstellen? Lees dan eerst het volgende.

Wij vinden het geweldig dat de wereld gezegend is met ijverige mensen die barsten van de ideeën. Zelf hebben we het geluk dat enkele van deze mensen ook voor TIP-TOP I.C.B. NV werken. 

Als u een idee met ons wilt delen, dan zijn we onder de indruk. Wij stellen uw passie enorm op prijs.

Belangrijk om weten is echter dat we enorm investeren in onderzoek en ontwikkeling, en de ervaring leert ons dat het merendeel van deze ideeën, in hun geheel of gedeeltelijk, overeenstemmen met de ideeën die al door TIP-TOP I.C.B. NV zijn bedacht of onderzocht. 

Om deze reden houden we ons strikt aan het beleid van TIP-TOP I.C.B. NV dat bepaalt dat we geen ideeën of suggesties kunnen aanvaarden afkomstig van een persoon die niet voor TIP-TOP I.C.B. NV werkt. Dit beleid is wereldwijd van toepassing. 

Als u echter geen rekening houdt met dit beleid of er niet van op de hoogte bent, en u toch een idee aan ons communiceert, dan zijn de onderstaande regels van toepassing ongeacht de inhoud, de methode, de wijze van inzenden en het antwoord van een werknemer van TIP-TOP I.C.B. NV:

• We kunnen geen feedback over uw idee geven.

• U doet automatisch afstand van alle wettelijke rechten op uw idee, voor zover door de wet toegestaan. Dit houdt in dat TIP-TOP I.C.B. NV geen enkele vergoeding geeft, financieel of op een andere manier, indien een van onze producten of diensten, in zijn geheel of gedeeltelijk, blijkt overeen te stemmen met uw idee. 

• We beschouwen uw idee niet als vertrouwelijke informatie.

• We bezorgen geen documenten met uitleg over uw idee aan u terug.

Toch nog interesse? Dan kunt u een schrijven richten aan dit adres. Door contact met ons op te nemen, verklaart u echter automatisch akkoord te gaan met de bovenstaande bepalingen. Ook kunnen we u geen feedback bezorgen.

TIP-TOP I.C.B. NV Belgium – Customer Care Officer – Slachthuistraat 4B, 9900 Eeklo,  - pieter@tiptopicb.be

0475 44 70 42

bottom of page